PHYSX ENGINE در حقیقت یک برنامه کامپیوتریست که مدل های فیزیک نیوتنی را با استفاده از متغیرهایی مانند جرم و سرعت و اصطکاک و عوامل دیگر شبیه سازی میکند. موتور فیزیک میتواند پدیده های فیزیکی مختلف را در شرایط مختلف شبیه سازی و پیشگویی کند پدیده هایی که میتوانند در زندگی واقعی یا در دنیای […]